Algemene voorwaarden

TrackWrench® is een onafhankelijke productgroep binnen RAD Torque Systems B.V.. Daarom vallen alle TrackWrench®-producten onder de Algemene voorwaarden van RAD Torque Systems B.V..

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RAD TORQUE SYSTEMS B.V. (KVK 53556542)

Based on the general terms and conditions of the VERTAZ technical trade association, September 2009.

1. Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) maken deel uit van elke offerte
uitgebracht door de besloten vennootschap RAD Torque Systems B.V. (KvK 53556542) (“RAD BV”) en van elke overeenkomst waarbij RAD BV zaken levert.
b. Onder “Afnemer” wordt verstaan degene die bij RAD BV een offerte aanvraagt en/of zaken koopt.
c. Andersluidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover RAD BV en Afnemer zulks schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen.
d. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer, van toepassing op alle offertes van opdrachtnemer, alsmede op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen RAD BV en Afnemer gesloten overeenkomsten. De algemene voorwaarden van Afnemer worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
e. In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

2. Offerte

Alle offertes van RAD BV zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvende aanbieding door Afnemer wordt aanvaard, heeft de RAD BV het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Totstandkoming overeenkomst

a. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van RAD BV.
b. De door RAD BV afgegeven offerte en deze bevestiging wordt geacht de overeenkomst met Afnemer volledig weer te geven.

4. Uitvoering overeenkomst

RAD BV mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als zij dit wenselijk acht. RAD BV staat in voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door deze derden.

5. Communicatie

a. Iedere communicatie tussen RAD BV en Afnemer kan elektronisch geschieden tenzij de
wet anders bepaalt.
b. Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan dan kan dit tevens langs elektronische weg mits het elektronische bericht printbaar is.
c. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van elektronische communicatie. De door RAD BV opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.
d. Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. Indien elektronische communicatie niet is ontvangen als gevolg van ICT problemen van Afnemer, komt dit voor rekening en risico van Afnemer.

6. Prijzen

a. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, transportkosten. RAD BV heeft het recht deze kosten bij Afnemer in rekening te brengen.
b. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen, is het RAD BV bevoegd deze prijsstijging aan Afnemer door te berekenen, mits de uitvoering van de overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid. Afnemer is gehouden de prijsstijging te voldoen gelijktijdig met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
c. Bij wijziging van of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van Afnemer, mag RAD BV de prijs volgens haar gebruikelijke tarieven verhogen. RAD BV is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

7. Facturatie en betaling

a. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand te gelden heeft als een maand. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- exclusief BTW.
b. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van RAD BV een naar diens oordeel voldoende zekerheid te stellen ter zake van de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek, is RAD BV bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en haar schade op Afnemer te verhalen.
c. Al hetgeen RAD BV uit hoofde van enigerlei overeenkomst van Afnemer te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar als:
(1) een betalingstermijn is overschreden;
(2) beslag op zaken of vorderingen van Afnemer wordt gelegd;
(3) in geval Afnemer een rechtspersoon is, Afnemer wordt ontbonden, geliquideerd, failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
(4) in geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, de wederpartij het verzoek doet te worden toegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
d. Het recht van Afnemer om haar vorderingen op RAD BV te verrekenen wordt uitgesloten.

8. Levertijd

a. De levertijd wordt door RAD BV bij benadering vastgesteld en RAD BV heeft dienaangaande een inspanningsverbintenis. Bij de vaststelling van de levertijd gaat RAD BV uit van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
b. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke RAD BV bekend waren bij vaststelling van de levertijd, kan RAD BV de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door RAD BV, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting.
d. Elke aansprakelijkheid van RAD BV voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten.

9. Levering van zaken

a. Levering vindt plaats EX WORKS RAD BV conform de Incoterms 2000. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat RAD BV deze ter beschikking stelt aan Afnemer. Het risico van laden en lossen rust op Afnemer.
b. Indien zaken op basis van een demonstratiemodel worden geleverd, geldt het demonstratiemodel als indicatie voor de gemiddelde hoedanigheid van de zaken.
c. Weigert Afnemer na het verstrijken van de levertijd de zaken (volledig) af te nemen, dan is het RAD BV bevoegd:
(1) de zaken voor rekening en risico van Afnemer op te slaan, ongeacht overmacht zijdens Afnemer en onverminderd de verplichting van Afnemer tot betaling van de overeengekomen prijs;
(2) de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de Afnemer, waarbij Afnemer alle kosten en schade van RAD BV zal vergoeden;
(3) de zaken te verkopen, indien naar haar oordeel verdere bewaring van de zaken niet van haar kan worden gevergd.
d. Indien schriftelijk levering op afroep is overeengekomen, is Afnemer gehouden de zaken volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema af te nemen. Indien een afroep- en afleverschema ontbreekt, dient Afnemer op eerste verzoek van RAD BV binnen de daarbij gestelde termijn alle zaken af te nemen.
f. In alle gevallen dient Afnemer voor eigen rekening zorg te dragen voor ten behoeve van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

10. Retour, ruilen

10.1 De klant kan een aangekocht product omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden.
10.2 Retournering van een bij TrackWrench.com gekocht product tegen restitutie van de koopprijs is mogelijk binnen veertien dagen na aankoop. TrackWrench® is alleen gehouden een verzoek tot restitutie van de koopprijs te honoreren, indien de klant binnen veertien dagen na aankoop terugbetaling van de koopprijs of omruil verlangt, zonder dat er sprake is van een defect, en aan de volgende voorwaarden voldoet:
a. De klant moet gelijktijdig de originele orderbevestiging overleggen.
b. Het product dient aangekocht te zijn op www.trackwrench.com.
c. Het product moet ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt.
d. Het product is ongebruikt.

11. Eigendomsvoorbehoud

a. Na levering blijft RAD BV eigenaar van alle door haar geleverde zaken zolang al haar huidige en toekomstige vorderingen ter zake van leveringen van zaken en daarmee verband houdende werkzaamheden, de bedragen bedoeld in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden, de kosten van invordering en haar overige kosten en schade, niet volledig zijn voldaan.
b. Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Afnemer deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
c. Nadat RAD BV haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij alle door hem geleverde zaken terughalen. Afnemer staat RAD BV toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
d. Als RAD BV geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud als gevolg van vermenging, vervorming of natrekking van de geleverde, is Afnemer verplicht de nieuw gevormde zaken aan RAD BV te verpanden.

12. Reclame

a. Klachten van Afnemer ter zake van gebreken aan de overeengekomen prestatie, dienen onverwijld en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na levering van de zaken schriftelijk en gemotiveerd bij RAD BV te worden ingediend.
b. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen zeven (7) dagen kunnen worden waargenomen, zullen onmiddellijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan RAD BV worden medegedeeld, doch uiterlijk één (1) maand na levering van de zaken.
c. Na het vervallen van de termijn zoals genoemd in dit artikel 11.b., kan Afnemer geen beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie.
d. Een klacht inzake een levering wordt in ieder geval niet gehonoreerd als RAD BV niet in de gelegenheid wordt gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken. Op verzoek van RAD BV, zal Afnemer de zaken waarop de klacht betrekking heeft (of een deel daarvan) retourneren conform het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden. Tot het moment waarop de toestemming van RAD BV als bedoeld in artikel 12.a. van deze Algemene Voorwaarden wordt verleend, zal Afnemer de zaken waarop de klacht betrekking heeft voor eigen rekening en risico in haar bezit houden.
e. Indien en voor zover RAD BV een klacht inzake geleverde zaken ingevolge dit artikel accepteert, zal zij, naar eigen keuze (i) het gebrek herstellen, (ii) de gebrekkige zaak vervangen of (iii) de zaak terugnemen en Afnemer crediteren voor de prijs van de desbetreffende zaak. Afnemer kan daarnaast geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.
f. In geval van herstel van het gebrek of vervanging van de gebrekkige zaak, zijn de bepalingen van artikel 12 van de Algemene Voorwaarden daarop wederom van toepassing.
g. Het indienen van een klacht ontheft Afnemer niet van haar betalingsverplichtingen jegens RAD BV. Afnemer heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid.

13. Garantie

a. RAD BV staat gedurende een periode van twaalf maanden na levering in voor de goede uitvoering van de geleverde zaken.
b. Afnemer kan geen beroep doen op een garantie indien:
(1) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een geleverde zaak;
(2) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
(3) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie door Afnemer of door derden;
(4) de geleverde zaak gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;
(5) de geleverde zaak aan een derde is overgedragen;
(6) RAD BV de geleverde zaak geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en RAD BV zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie;
(7) RAD BV bij de vervaardiging van de geleverde zaak grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van Afnemer heeft gebruikt;
(8) het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke, welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was;
(9) Afnemer niet al haar verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct jegens RAD BV is nagekomen.

14. Aansprakelijkheid

a. Behoudens voor zover Afnemer aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van RAD BV, is RAD BV niet aansprakelijk jegens Afnemer, diens personeel of derden, voor enigerlei directe of indirecte schade in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. Afnemer vrijwaart RAD BV in dit verband voor alle aansprakelijkheid jegens derden.
b. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van RAD BV beperkt tot het bedrag van de uitkering onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar van RAD BV om welke reden dan ook niet uitkeert of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van RAD BV in alle gevallen beperkt zijn tot:
(1) het bedrag van de netto overeengekomen prijs in de overeenkomst waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis direct betrekking heeft; of
(2) als gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, het bedrag van de netto overeengekomen prijs van dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit.
c. In geen geval zal de aansprakelijkheid van RAD BV meer bedragen dan € 15.000 per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
d. Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking bedrijfsschade zoals gederfde winst en stagnatieschade.
e. Iedere rechtsvordering van Afnemer jegens RAD BV verjaart door het enkele verloop van één (1) jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft.
f. Afnemer vrijwaart RAD BV alsmede diens personeel en hulppersonen tegen alle aanspraken van derden, ongeacht de reden, welke op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan. RAD BV zal jegens Afnemer alleen aansprakelijk zijn indien en voor zover de betreffende aansprakelijkheid ingevolge de toepasselijke overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van RAD BV komt.
g. Indien de zaken niet door RAD BV zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van RAD BV jegens Afnemer in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van RAD BV jegens RAD BV aansprakelijk zal zijn.
h. Afnemer vrijwaart RAD BV voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door RAD BV geleverde producten en/of materialen.

15. Overmacht

a. Bij overmacht van RAD BV is deze bevoegd om de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode te verlengen met de duur van de overmacht dan wel om de overeenkomst, indien nog niet volledig uitgevoerd, te ontbinden. Zulks zonder dat hieruit enige verplichting tot schadevergoeding voor RAD BV voortvloeit.
b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RAD BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RAD BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van RAD BV of van derden daaronder begrepen. RAD BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat RAD BV zijn verbintenis had moeten nakomen.
c. RAD BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
d. Voorzover RAD BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RAD BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

16. Geschillen

a. Alle overeenkomsten tussen Afnemer en RAD BV is Nederlands recht van toepassing.
b. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten, evenals enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
c. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, onverminderd het bepaalde in artikel 108 Rv en 108a Rv. RAD BV heeft voorts het recht om het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.
d. Indien de bepaling van lid c. geen toepassing vindt, is RAD BV alsnog bevoegd om een procedure aanhangig te maken voor de rechtbank welke in dat geval bevoegd is.

17. Overige bepalingen

a. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen RAD BV en Afnemer in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.
b. Iedere offerte alsmede de uitvoering van de overeenkomst is gebaseerd op de informatie die door Afnemer is verstrekt. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
c. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
d. RAD BV is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

November 2011
Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nr. [261/2011].

Wilt u TrackWrench® distributeur worden?Klik hier!